Iris van Peppen I Co is een dansgezelschap gehuisvest in Utrecht.
Het werk van Iris van Peppen benadert beweging en eografie gefaseerd en minimalistisch vanuit innerlijke processen. Samen met een groep dansers en muzikanten maakt zij hedendaagse dansperformances met live muziek.
Het doel van het gezelschap is om een plek te verwerven in het huidige (inter)nationale hedendaagse dans en performance landschap.

Iris van Peppen I Co valt onder Stichting Mimic en zoekt

Drie nieuwe Bestuursleden

Vanwege de professionele groei die het gezelschap wilt doormaken zijn er bij Iris van Peppen I Co vacatures voor een voorzitter, penningmeester en algemeen lid van het bestuur.

Het bestuur
Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de artistiek leider.

 • Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance. 
 • Het bestuur heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de artistiek leider, die eindverantwoordelijk is voor het artistieke en zakelijke beleid, de financiering, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken.
 • Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de artistiek leider en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat is en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Iris van Peppen I Co.

Het bestuur bestaat uit vijf personen.
Het bestuurslidmaatschap van Stichting Mimic is onbezoldigd.

Een bestuurslid van Stichting Mimic 

 • heeft affiniteit met hedendaagse (dans) kunst;
 • wil de visie van S. Mimic uitdragen;
 • voelt zich betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting;
 • vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg Iris van Peppen I Co verder te brengen in haar ontwikkeling;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • heeft een zakelijke instelling, zonder uit het oog te verliezen dat Iris van Peppen I Co ook niet-zakelijke belangen heeft;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken, hecht aan draagvlak voor besluitvorming;
 • is discreet en in staat om met vertrouwelijke gegevens om te gaan;
 • heeft geen conflict of interest.

Penningmeester

Profiel
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • heeft ervaring met financieel beleid van (non)profit organisaties;
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen;
 • weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed.,
 • weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.

Voorzitter

Profiel
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor het algemeen lid de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • leiden van de vergaderingen van het bestuur;
 • initiatieven nemen;
 • coordineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten;
 • zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging

 

 

 

Algemeen Bestuurslid

Profiel
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor het algemeen lid de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • een goed inzicht in het culturele veld, in de volle breedte;
 • kennis van de huidige ontwikkelingen in de hedendaagse uitvoerende kunsten;
 • een goed ontwikkeld cultureel netwerk, zowel nationaal als internationaal;
 • een genereuze inzet van netwerk;
 • klankbordfunctie voor directie ten aanzien van het artistieke beleid;

 

Belangstelling
Geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren. Uw motivatie en CV kunt u richten aan de artistiek leider Iris van Peppen via onder vermelding van óf penningmeester bestuur Mimic óf algemeen lid bestuur Mimic óf voorzitter bestuur Mimic. Wij zien uw reactie graag tegemoet voor vrijdag 8 november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.irisvanpeppen.com